Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: toepassing: 

a) Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de verkoopsvoorwaarden exclusief van toepassing op al onze offertes, aannemingen, leveringen en facturen in het kader van aannemingswerken die door ons worden uitgevoerd. Andersluidende voorwaarden uitgaande van de bestemmeling worden niet aanvaard tenzij zij schriftelijk worden overeengekomen. De eventuele nietigheid van één van deze bepalingen is van geen enkele invloed op de overige bepalingen die onverminderd blijven gelden. Ingeval van twijfel zal iedere bepaling van deze algemene voorwaarden uitgelegd worden in het voordeel van MC.

b) De volledige tekst van deze voorwaarden maakt integraal deel uit van onze offertes en facturen. De klant wordt geacht deze te hebben gelezen en alle clausules ervan te hebben aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

c) Door het plaatsen van een bestelling sluit de klant contracten af met de onderhavige algemene voorwaarden, waarvan hij verklaart op de hoogte te zijn en zich ertoe te verbinden deze na te leven.

d) MC behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging zijn de algemene voorwaarden die gelden op de dag van de bestelling van toepassing op elke bestelling.

Artikel 2 : Offerte – Prijs – Bestelling – Aanneming: 

a)  Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van de MC betaalbaar op de zetel van de vennootschap, contant en zonder korting.

b) In geval van niet-betaling van het (de) door het MC in de aan de klant meegedeelde prijsofferte vastgestelde voorschot(en), behoudt het MC zich het recht voor om de uitvoering van de lopende diensten op te schorten tot de volledige betaling van de verschuldigde sommen, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

c) Elk bedrag dat op de vervaldag niet is betaald, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente op tegen het conventionele tarief van 15%.

d) Onafhankelijk van deze conventionele vertragingsrente en door het enkele feit van niet-betaling op de vervaldag, wordt elke factuur automatisch en zonder ingebrekestelling onderworpen aan een vaste en onherleidbare toeslag van 15% met een minimum van 150€.

e) In geval van niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, van een factuur op de vervaldag, worden alle uitstaande schulden onmiddellijk opeisbaar en behoudt de MC zich het recht voor om elke bestelling die nog in uitvoering is, te annuleren.

Artikel 3 : doorlooptijd en levertijd

a) Uitvoerings- en leveringstermijnen worden slechts bij wijze van indicatie vermeld en de niet-naleving ervan leidt niet tot een beroep op de klant.

b) De in het contract vastgestelde uitvoeringstermijnen worden verlengd:

– Indien de door de MC uit te voeren werkzaamheden zijn vertraagd door andere handelstransacties of door een andere partij;

– Als er tijdens de werkzaamheden door de opdrachtgever wordt besloten tot wijzigingen. van werken;

– Indien de betalingsvoorwaarden niet worden gerespecteerd door de klant;

– Als de toepassing van nieuwe sociale of andere wettelijke bepalingen leidt tot een uitbreiding van de uitkeringen.

c) In geval van overmacht is de MC niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering of uitvoering, geheel of gedeeltelijk, of voor het niet leveren of uitvoeren. Onder overmacht wordt verstaan: brand, schade aan het terrein van de MC, rellen, stakingen, lock-outs, gebrek aan motorkracht, vertragingen of het niet ontvangen van grondstoffen, vertragingen in het transport en elke andere gebeurtenis die buiten de normale controle van de MC valt. In geval van overmacht zoals hierboven gedefinieerd, behoudt de MC zich het recht voor om de uitvoering van het contract op te schorten zolang deze gevallen van overmacht duren of de gevolgen ervan voelbaar zijn, of, indien nodig, ze geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat deze opschorting of annulering in elk geval aanleiding geeft tot schadevergoeding op haar kosten of tot niet-betaling van wat reeds geleverd of uitgevoerd is.

Artikel 4 : werkuitvoering

a) De uitkeringen worden verstrekt op werkdagen en tijdens de uren die in de geldende sociale wetgeving zijn vastgesteld.

b) De klant neemt het initiatief om MC, zowel tijdens de onderhandelingen als tijdens de uitvoering van de tegenprestatie, alle nodige informatie over de technische omgeving en de specifieke behoeften van de onderneming te verstrekken die noodzakelijk kunnen blijken voor de uitvoering van de overeenkomst.

c) Voor de uitvoering van de diensten zal de klant gratis een ruimte ter beschikking stellen aan zijn personeel om zijn materiaal op te slaan, naast de elektrische stroom en het water dat nodig is voor de uitvoering van de diensten die gratis door de klant moeten worden geleverd.

d) De lokalen moeten bij aankomst van het personeel van de medische post klaar en duidelijk zijn om tijdverlies te voorkomen. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor schade en/of ongemak door stof veroorzaakt tijdens onze diensten. Meubilair en voorwerpen die moeten worden verplaatst om de werkzaamheden uit te voeren, worden altijd verplaatst voor risico en gevaar van de opdrachtgever, zonder dat er een beroep wordt gedaan op de MC. Bovendien behouden wij ons het recht voor om deze extra werkzaamheden uit te voeren.

e) Indien het werk in twee of meer delen wordt gesplitst door de onbeschikbaarheid van het pand of indien het werk moet worden uitgesteld om redenen die buiten de macht van de MC liggen, worden de verloren tijd, de transport- en reiskosten aan de klant in rekening gebracht.

Ook als de plaatsingsdiensten op verzoek van de klant worden onderbroken of als de uitvoering ervan wordt vertraagd door andere transacties, worden de reiskosten van personeel en materiaal en de waarde van eventuele beschadigde en niet-herbruikbare goederen aan de klant in rekening gebracht. Indien het voor ons onmogelijk is om de geplande diensten uit te voeren wegens toegang, onbeschikbaarheid van de lokalen of andere redenen, zal de verloren tijd worden gefactureerd.

f) Tijdens de werkzaamheden van het inbedden of boren, in geval van schade aan de muren, is onze eventuele verantwoordelijkheid beperkt tot het herstellen van het pleisterwerk, het herstellen van de verschillende resterende coatings op kosten van de klant. Bovendien verbindt de klant zich ertoe ons te informeren over de plaats of plaatsen waar de leidingen passeren. Anders worden deze werkzaamheden op risico van de klant uitgevoerd en kan er geen beroep worden gedaan op MC.

Artikel 5: Prijs 

a) Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen altijd in euro’s en exclusief BTW, die altijd door de klant verschuldigd is. De prijzen vermeld in onze aanbiedingen blijven 1 maand geldig. Na deze periode zullen ze op het moment van facturering worden herzien. Bovendien kunnen de in de offertes van het MC vermelde prijzen, tenzij ze als vaststaand worden uitgedrukt, steeds worden herzien in functie van de evolutie van de kosten van de materialen, de lonen, de verzekeringen en de sociale en openbare lasten.

b) Diensten die niet in onze aanbiedingen worden genoemd en door de klant worden gevraagd, worden op basis van tijd en materiaal of op basis van een aanvullend aanbod geleverd.

c) In geval van wijziging van één of meer elementen van de offerte, behoudt het MC zich het recht voor om de in de offerte vastgestelde prijs te herzien op het ogenblik van de definitieve facturatie. Indien dergelijke wijzigingen leiden tot een vermindering van ten minste 30% van het bedrag van de overeenkomst, is een vergoeding van 30% van deze vermindering verschuldigd aan de MC met betrekking tot de winstderving. Naast de bovenvermelde vergoedingen kunnen dergelijke wijzigingen aanleiding geven tot een herziening van de prijs van het resterende werk.

d) In geval van volledige annulering van de bestelling wordt een minimumbedrag van 10% als schadevergoeding gefactureerd.

Artikel 6 : Betalingsmodaliteiten

a) Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van de MC betaalbaar op de zetel van de vennootschap, contant en zonder korting.

b) In geval van niet-betaling van het (de) door het MC in de aan de klant meegedeelde prijsofferte vastgestelde voorschot(en), behoudt het MC zich het recht voor om de uitvoering van de lopende diensten op te schorten tot de volledige betaling van de verschuldigde sommen, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

c) Elk bedrag dat op de vervaldag niet is betaald, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente op tegen het conventionele tarief van 15%.

d) Onafhankelijk van deze conventionele vertragingsrente en door het enkele feit van niet-betaling op de vervaldag, wordt elke factuur automatisch en zonder ingebrekestelling onderworpen aan een vaste en onherleidbare toeslag van 15% met een minimum van 150€.

e) In geval van niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, van een factuur op de vervaldag, worden alle uitstaande schulden onmiddellijk opeisbaar en behoudt de MC zich het recht voor om elke bestelling die nog in uitvoering is, te annuleren.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

a) Zodra het geleverde materiaal en de geleverde apparatuur zich op de locatie bevinden, ongeacht of deze al dan niet is geïnstalleerd, zijn zij daar voor risico en gevaar van de klant, maar blijven zij het exclusieve eigendom van de MC tot de volledige betaling van de prijs, de bijkomende kosten en de belastingen.

b) De klant neemt de verplichting op zich om de apparatuur vanaf het moment van levering en/of installatie te garanderen tegen alle risico’s van brand, diefstal en/of beschadiging.

c) Ook na incorporatie blijven de onder deze overeenkomst geleverde materialen ons eigendom. We kunnen ze ongedaan maken en terughalen totdat de klant al zijn schulden aan ons heeft kwijtgescholden. Tot die tijd is de klant alleen eigenaar van de materialen. Indien het beroep op het terugvorderingsrecht per aangetekende brief wordt gedaan, wordt de klant verondersteld kennis te hebben van dit beroep binnen twee dagen na de verzending ervan.

Artikel 8 : Bijzondere verplichtingen van de klant

a) Voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden verstrekt de klant alle relevante informatie die schriftelijk en volgens een plan moet worden opgevolgd. Bij gebrek aan precieze aanwijzingen worden de werknemers op de deurdrempels, de trappen, de hekwerken, de kaders, enz. begeleid.

b) Wanneer een overeenkomst wordt opgesteld op basis van een plan of na een bezoek ter plaatse, verbindt de klant zich ertoe geen wijzigingen aan te brengen in de situaties met betrekking tot onze werkzaamheden of leveringen zonder ons hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Wij hebben het recht om de overeenkomst aan deze nieuwe situatie aan te passen of te beëindigen.

c) De klant stelt ons gratis ter beschikking op de plaats van de werken en leveringen: een met hangslot uitgeruste, verlichte ruimte en, indien nodig, containers (voor het storten van bouwafval), steigers, takels, de nodige hefwerktuigen, WC, water- en afvoervoorzieningen, elektrische installaties/aansluitingen, vuilstortplaats, enz….

Artikel 9 : Klachten: 

a) Om in aanmerking te worden genomen, moeten klachten over de uitvoering van het werk of de levering van de goederen binnen 8 dagen na de uitvoering of de ontvangst schriftelijk per aangetekende brief bij het MC worden ingediend, of, in geval van verborgen gebreken, schriftelijk per aangetekende brief binnen 48 uur na de ontdekking ervan en ten laatste binnen 6 maanden na de datum van de levering.

b) De klant moet alle nuttige maatregelen nemen om een tegenstrijdige inspectie van de vermeende gebrekkige werkzaamheden of goederen mogelijk te maken.

c) Om geldig te zijn, moet elke klacht over facturen schriftelijk per aangetekende brief worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangst van de facturen.

Artikel 10 : Werkaanvaarding

a) De klant stelt de MC uitdrukkelijk vrij van de verplichting om een voorlopig of definitief aanvaardingsverslag op te stellen.

b) De klant erkent uitdrukkelijk dat de goederen of werken uitgevoerd door de CRM geacht worden definitief aanvaard te zijn 8 dagen na levering en/of uitvoering. Na het verstrijken van deze termijn wordt de CT derhalve ontheven van elke aansprakelijkheid in het algemeen voor elke verslechtering.

Artikel 11 : Aansprakelijkheid – Schade – Waarborg:

a) De goederen zijn volledig gegarandeerd binnen de volgende grenzen en onder de volgende voorwaarden:

1° De enige en exclusieve rechten en rechtsmiddelen die door deze garantie aan de klant worden verleend, zijn de herstelling van de diensten die door het MC als niet-conform worden erkend en de vervanging van onderdelen of artikelen die, onder normale gebruiks- en gebruiksvoorwaarden, fabricagefouten aan het licht zouden brengen binnen de in punt 8 van de algemene voorwaarden bepaalde termijn.

2° De aansprakelijkheid van de MC is beperkt tot de herstelling, de vervanging of, naar keuze, de terugbetaling van de als gebrekkig erkende onderdelen, met uitsluiting van alle schade.

3° De garantievoorwaarden voor de door de MC verkochte en/of geplaatste materialen en toestellen en voor de door de MC uitgevoerde werkzaamheden zijn beperkt tot die welke vermeld staan op de bijbehorende garantiecertificaten, zoals vastgesteld door de fabrikant en met uitsluiting van misbruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de koper.

b) MC is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal of uit nalatigheid van de klant, zijn werknemers of derden.

c) Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt geen enkele garantie gegeven voor de reparatie en/of herstelling van gebruikte apparatuur of installaties.

Artikel 12: Geschillen – Bevoegdheid: 

a) De nietigheid of ondoeltreffendheid van een of meer clausules leidt niet tot de nietigheid, ondoeltreffendheid of ontbinding van de overeenkomst.

b) De partijen verbinden zich ertoe de ongeldige of ondoeltreffende clausules te goeder trouw te vervangen door andere clausules die, voor zover mogelijk, dezelfde functie vervullen.

c) Al onze gesloten contracten zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht, zelfs als een van de partijen bij de overeenkomst een buitenlandse nationaliteit heeft.

d) Enkel het Vredegerecht van Aarschot en/of de Rechtbanken van Leuven zullen bevoegd zijn om de geschillen te beslechten waartoe het contract aanleiding kan geven en het Belgisch recht is toepasselijk.

Translate »